Historisk perspektiv

Starten i 1918

Tanken om at danne en Odd Fellow forening i Hillerød opstod i 1918 på et materialeloft over malermester A. M. Jørgensens malerværksted. Her mødtes brødrene H. F. Thomsen, Th. Husted og A. M. Jørgensen, og talen faldt, som den så ofte gør mellem brødre, på logeliv og logearbejde. Brødrene var medlemmer af loge nr. 6, Eureka, der er hjemme­hørende i Odd Fellow Palæet i København. Afstanden til logen gjorde, at møderne ikke blev besøgt så flittigt, som de burde, og de 3 brødre drøftede derfor mulighederne for at danne en Odd Fellow forening i Hillerød.

På nævnte brødres foranledning blev der indkaldt til et indledende møde på Jernbanehotellet i Hillerød den 8. april 1919. Til mødet mødte 14 brødre, og der blev nedsat et udvalg til at arbejde videre med sagen. Man drøftede også, hvad den kommende forening skulle hedde og besluttede sig for broder Eiler Rasmussens forslag med relation til den netop afsluttede fred efter 1. Verdenskrig.

Den 24. november 1919 blev Odd Fellow Foreningen PAX institueret i de af Storlogen godkendte lokaler på det daværende Hotel Kronprinsen. Bestyrelsen kom til at bestå af brødrene: H. F. Thomsen (formand), Eiler Rasmussen (sekretær) og Albert Petersen (kas­serer). Institueringen og indsættelsen af embedsmænd foretoges af loge nr. 6, Eureka som moderloge. Ved foreningens start talte denne 19 medlemmer.

Den tid - på godt og vel 3 år - foreningen bestod, gik hovedsageligt med nødvendige forberedelser til logens dannelse herunder fremskaffelse af egnede lokaler. Den 8. februar 1922 købte et konsortium bestående af 21 brødre ejendommen Milnersvej 8 for en pris af 31.000,- kr. Efter at ejendommen var blevet ombygget til loge brug, og der var skaffet de nødvendige tilladelser fra Storlogen, var man i starten af 1923 klar til at danne en loge.

 

De første 25 år

Søndag den 18. februar 1923 var en stor dag for alle brødrene i Hillerød. Storlogen instituerede den dag - under forsæde af broder D.S.S., senere S.S, Chr. Skeel - loge PAX som den 55. loge under den Uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark. Logens første embedsmænd blev installeret, og dagen sluttede med en vellykket og stilfuld festmiddag på det daværende Hotel Leidersdorff. Loge nr. 55 PAX talte ved institueringen 30 brødre.

Allerede i april 1923 overdrog og tilskødede konsortiet på de 21 brødre ejendommen til logen, som dermed blev den egentlige ejer.

Logens devise er skrevet af broder storrepræsentant P. Thygesen-Poulsen, der ligeledes har tegnet logens segl. Seglet er opbygget over Chr. IV’s våbenskjoldmotiv fra Frederiksborg Slot, i hvis midterfelt bogstaverne PX er anbragt i monogram.

I 1930 blev foretaget en væsentlig ombygning af logesalen, men først i 1937 var der indsamlet et tilstrækkeligt stort beløb til anskaffelse af et nyt orgel, som man længe havde ønsket sig. I protokollen fra marts 1937 kan man læse følgende om nyerhvervelsen:

"Det nye Harmonium kostede 1200 kr., og da organist Petersen skænkede sin Provision, og Fabrikken betalte 200 kr. for det gamle Harmonium, blev den samlede Anskaffelsessum kun 700 kr."

I modsætning til mange andre loger slap PAX forholdsvis nemt gennem besættelsesårene 1940-45. I de første år, 1940-43, syntes det alene at have været et spørgsmål om fremskaffelse af brændsel til opvarmning af bygningen, og med mellemrum blev da også adskillige møder aflyst på grund af mangel på koks. Først ved slutningen af forårssæsonen i 1943 så man sig nødsaget til at indstille møderne, idet besættelsesmagten havde vist interesse for ejendommen. Brødrene fjernede alt vedr. loge og orden fra ejendommen og stillede den til rådighed for Røde Kors som lazaret. Det blev der imidlertid ikke brug for. I stedet lejede man den ud til Teknisk Skole, der var besat, og undgik derved tysk besættelse. I perioden frem til 1945 afholdtes enkelte sammenkomster på det daværende Hotel København.

Den 12. september 1945 blev logemøderne genoptaget. På det første møde fremførte broder Overmester P. M. Petersen smukke mindeord over broder Fleischer Michaelsen, der var faldet for tyskernes kugler, samt mindedes 3 brødre, der var afgået ved døden i den periode, møderne havde været indstillet. I forværelset er ophængt en mindeplade i bronze for broder Fleischer Michaelsen.

Den 18. februar 1948 blev der afholdt 25 års jubilæumsfest med festloge for brødre med damer og indbudte gæster. Festlogen åbnedes kl. 17.00 med fællessang, hvorefter broder ceremonimester Carl Packert oplæste et recitativ forfattet af broder storrepr. P. Thygesen-Poulsen. Der var musikalsk underholdning, og broder overmester Sigurd Nielsen gennemgik logen's historie i de forløbne 25 år, hvorefter han bød velkommen til de mange indbudte gæster. Da der var afsendt telegram til Kongen, og gæsterne havde frembragt deres lykønskninger, sluttede festlogen kl. 18.30. Dagen sluttede med festmiddag på Hotel København.

 

På vej mod 50 år

Så vidt det kan læses af skriftlige overleveringer, var det kendetegnende for logelivet i disse første 25 år, at møderne var præget af gradearbejde, indlæg af brødrene - oftest ordensindlæg - og meget sjældent foredrag af fremmede, samt mange debatter om logens økonomi, der til tider syntes at have været meget anstrengt.

Der var ofte besøg af andre loger, og PAX kunne glæde sig over, at de besøgende loger mødte talstærkt op - 30-35 brødre fra en enkelt loge. Det nævnes, at moderlogen - loge nr. 6, Eureka, var på besøg den 21. april 1948 med 52 brødre. Også når PAX-logen var på besøg i andre loger, var der stort fremmøde. Således deltog 42 PAX-brødre i besøg hos loge nr. 61, Øresund, den 24. marts 1949.

Logens brødre fandt efterhånden, at pladsforholdene på Milnersvej var trange såvel inde i bygningen som udendørs (mangel på parkeringspladser). I 1950 var det atter på tale, om man kunne erhverve den bagvedliggende ejendom, men ejeren, billedskærer Olsen, ville ikke sælge.

Ved logens 30-års jubilæum i 1953 forærede broder Johs. Nielsen logen den bordklokke, broder undermester hver aften benytter ved det selskabelige samvær. Ved samme lejlighed gav en kreds af brødre logen et nyt ballotapparat, der var tilvirket af broder I. P. Larsen, Godhavn, efter tegning af broder Vermund Sørensen.

I 1960 drøftede brødrene en ombygning af logens ejendom, og der blev nedsat et ombygningsudvalg med broder kasserer, senere storrepræsentant, Vagn Nielsen som formand. Det havde først været meningen at søge bygget eller erhvervet en ejendom et andet sted, og man søgte derfor en egnet grund eller ejendom, men de var enten for små, for dyre, eller placeret for afsides. Der blev derfor udarbejdet et detailprojekt for en ombygning, der efter flere behandlinger blev vedtaget i logemødet den 8. december 1965. Der indsendtes ansøgning til myndighederne, som gav afslag på grund af Byrådets krav om 60 parkeringspladser på ejendommen.

Det var imidlertid lykkedes at få forkøbsret til den nu nedlagte stolefabrik på Lindevej til et beløb af 150.000 kr. I logemødet den 29. marts 1967 blev det vedtaget at erhverve denne ejendom. Man indhentede og fik Storlogens tilladelse og gik nu i gang med at projektere en ny logebygning på Lindevej. Et færdigt udkast var beregnet til i alt 650.000 kr., hvorfra gik en forventet salgssum for Milnersvej 8 på 250.000 kr. Ombygningsudvalget var nu blevet til byggeudvalget.

I logemødet den 10. september 1969 fremlagde udvalget et færdigt projekt til en ny logebygning på Lindevej. Prisen lød nu på 1.140.000 kr. Det gav naturligvis anledning til mange og lange drøftelser om økonomien i projektet. Herunder kom man ind på muligheden for at få en indtægt ved udlejning af selskabslokalerne. Fra logens start var bygningen kun blevet anvendt til logemøder, men i efteråret 1947 besluttede logen, at selskabslokalerne kunne udlejes til brødrene. Skulle man nu også udleje til fremmede?

Ved 1. behandling af byggesagen i logens møde den 11. marts 1970 var den samlede udgift opgjort til 1.322.000 kr., og det blev vedtaget, at midlerne bl.a. skulle fremskaffes ved ud­lejning af selskabslokalerne.

Dermed var de mange års drøftelser imidlertid ikke afsluttet. Broder storvagt, senere Deputeret Stor Sire Bøge Graversen. meddelte i logemødet den 12. januar 1972, at byggeriet på Lindevej var "sat lidt i bero". Årsagen var, at ejendommen "Hotel Kronprinsen" på Torvet var sat til salg, og broder Bøge Graversen ønskede brødrenes tilslutning til at undersøge muligheden for at erhverve denne med henblik på indretning af logesal og bortforpagtning af hotel og restauration. Det viste sig dog ret hurtigt, at man p.g.a. prisen på ejendom ikke ville gå ind i et sådant projekt.

Igennem mange år havde man nu drøftet ombygning af Milnersvej, køb af anden ejendomsgrund, nybygning og salg af Milnersvej 8. Endelig, i logemødet den 5. april 1972, blev der så fremlagt forslag gående ud på om- og tilbygning på Milnersvej og anvendelse af grunden på Lindevej som parkeringsplads. Forslaget blev vedtaget ved 2. behandling i logens møde den 19. april 1972.

Man kunne nu, efter mere end en halv snes års drøftelser, gå i gang med at udarbejde det endelige projekt. Dette blev forelagt og vedtaget i logens møde den 21. februar 1973. Pris 730.000 kr. og årlige driftsudgifter på 86.000 kr. De større driftsudgifter skulle dækkes ind dels ved udlejning, dels ved en kontingentforhøjelse på 10 kr./md.

 

50 års jubilæum og ombygning

Året 1973 blev et begivenhedsrigt år for brødrene i PAX. Søndag den 18. februar 1973 blev logens 50-års dag festligholdt med pomp og pragt. I festlogen deltog blandt andre Storlogen med broder Stor Sire Chr. Rasmussen i spidsen, repræsentanter fra distriktets loger, fra loge nr. 2, Eidsvold, Oslo og loge nr. 85, Luntertun, Ängelholm. Dagen sluttede med festmiddag på Hotel Trouville i Hornbæk.

Af de mange gaver logen modtog på sin jubilæumsdag, skal her nævnes nogle få, som brødrene har for øje til hverdag: Fra Rebekkaloge nr. 41, Grevinde Danner, et tæppe, der ligger ved indgangen til logen foran en kommode. Spejl og lampetter samme sted, var en gave fra brødrenes damer. Brødrenes gave var den ceremonimesterstav, som vi benytter i dag.

Det skulle også blive året, hvor den længe drøftede ombygning blev sat i gang. I den periode ombygningen stod på, holdt logen sine møder i Frimurerlogens bygning på Pottemagerbakken, og når der var tale om gradearbejde, i loge 84 J. F. Classen's bygning i Frederiksværk. Det første møde udenfor egen bygning blev holdt i Frederiksværk den 5. september 1973, og den efterfølgende onsdag var det første gang, brødrene benyttede sig af Frimurerne's gæstfrihed. I den tid, møderne blev holdt udenfor egen bygning, kunne man glæde sig over et talstærkt fremmøde af brødre.

Håndværksmestre fra logen gik nu i gang med ombygningen med god hjælp af brødrenes frivillige arbejdskraft. Trods stor indsats fra mange sider, skulle det imidlertid vise sig at tage længere tid, end man havde forventet. Først efter næsten halvanden års arbejde kunne logesalen atter tages i brug.

Genindvielsen fandt sted den 19. februar 1975 under forsæde af broder Stor Sire Chr. Rasmussen, og med daværende Deputeret Stor Sire, senere Stor Sire, Preben 0. Rasmussen i understolen. Også ved den lejlighed modtog logen mange gaver. Her skal blot nævnes, at tæppet i logesalen er en gave fra søsterloge nr. 41, Grevinde Danner, og vitrinen i selskabslokalerne er givet af brødrene og deres hustruer.

Brødrene kunne nu glæde sig over atter at være i eget domicil. Ombygningen havde resulteret i en veldimensioneret og meget smuk logesal og nogle rummelige selskabslokaler med dertil hørende velindrettet køkken. Hertil en god parkeringsplads i kort afstand fra logen. Det skal nævnes, at de nuværende bagstykker ved over-, under- og Ex-mesterstol, samt alteret og symbolerne er overført fra den gamle logesal.

Hverdagen meldte sig, og med denne også drøftelser af regningen for ombygningen. I mødet den 7. januar 1976 oplyste broder skatmester, at de samlede udgifter beløb sig til 1.203.827 kr. Nu skulle der skaffes penge, og det lykkedes også, men driftsudgifterne blev naturligvis større end oprindeligt anslået, og en kontingentforhøjelse var derfor påkrævet.

Pr. 1. januar 1971 var kontingentet blevet forhøjet fra 30 kr./md. til 50 kr./md. med henblik på de øgede omkostninger ved bygning/ombygning. Endvidere var der iværksat en finansiering blandt brødrene. Der blev, og bliver fortsat, solgt "mursten" á 10 kr. til større vedligeholdelsesarbejder. Murstenene ombyttes med et gældsbevis på 200 kr. Mange brødre og Rebekkasøstre købte også gældsbeviser uden først at samle mursten, og igennem årene er et stort antal gældsbeviser "indløst" ved, at indehaveren har tilbageleveret gældsbeviset til logen som gave.

Alt dette var imidlertid ikke tilstrækkeligt, og brødrene besluttede derfor at forhøje kontingentet til 80 kr./md. med virkning fra 1. januar 1976. Siden er kontingentet justeret i takt med prisudviklingen i samfundet, og var i 1995 på 160 kr./mdr., en justering på 3,5 %  p.a.

 

75 års jubilæum – og endnu en ombygning

I 1998 var det tiden at fejre logens 75 års jubilæum. På selve jubilæumsdagen den 18. februar blev der afholdt en højtidelighed i logesalen og herunder blev der uddelt en række donationer, bl.a. til børneinstitutionen Ny Allerødgaard og Hillerød Kvindecenter. Endvidere blev der uddelt legater til tre unge lovende kunstnere fra Hillerød og omegn og endelig blev der doneret et beløb til den nyligt oprettede Odd Fellow Ordenens Hospice Fond. Efter prisuddelingerne gav nogle af de unge kunstnere en prøve på deres kunnen på henholdsvis violin og klaver.

Den efterfølgende lørdag den 21. februar afholdtes Festloge i logesalen, der med nød og næppe kunne rumme de mange ordenssøskende, dels fra egen loge og dels fra en lang række venskabsloger i ind- og udland samt fra andre ordensinstitutioner. Så mange var mødt frem, at ledsagerne i stedet måtte nyde et glas vin i selskabslokalerne.

Efter festlogen begav alle deltagere, i alt 170, sig til Slotskroen, hvor både den store festsal og pejsestuen dannede rammerne om en yderst vellykket jubilæumsfest. Tro mod PAX-traditionen holdt logens yngste broder tale for Ordenen og broder deputeret Stor Sire Hans Chr. Hansen holdt på Ordenens vegne en lykønskningstale for logen.

Forud for logejubilæet var logebygningen endnu en gang igennem en ombygning. Det var i 1994-95 og dengang gjaldt det kælderlokalerne. Disse havde hidtil været udlejet til så vidt forskellige formål som engrosvirksomhed, kontor, lager og sodavandsfabrikation. Solide fastmurede fliser på væggene var et sandt vidnesbyrd om den sidstnævnte aktivitet.

Nu var lokalerne imidlertid blevet ledige og logen besluttede at indrette et stort mødelokale med tilhørende tekøkken samt et par mindre arkivrum. Logens brødre gik til opgaven med stor ildhu og snart var fliserne hugget ned, gulvet gravet ud og støbt påny for at skabe mere loftshøjde og der blev etableret en særskilt indgang i gavlen således at mødelokalet kan anvendes uafhængigt af husets øvrige brug.

Der er skrevet meget om logebygningen - logens materielle aktiv, rammen om vore aktiviteter. Det er imidlertid vigtigt at fortælle eftertiden, at der er brødre, der med stor indsats af egne midler og deres arbejdskraft har sikret, at vi i dag kan glæde os over et godt og smukt logehjem.

Det være sig de 21 brødre i konsortiet, der købte ejendommen for egen regning i 1922, og de mange brødre, der bidrog til gennemførelse af de omtalte ombygninger samt til køb af Lindevej 8. Dertil kommer, at der altid er brødre, der sikrer den daglige vedligeholdelse.

 

Traditioner m.m.

Loge 55 PAX har gennem årene haft en omfattende kontakt med loger i ind- og udland. Gennem en lang årrække har der været etableret gensidige logebesøg med loge nr. 2, Eidsvold i Oslo, i de senere år arrangeret som besøg hvert andet år i henholdsvis Oslo eller Hillerød og med deltagelse af brødrenes hustruer. Disse besøg startede så tidligt som i 1950, hvor et større antal PAX-brødre var på besøg i Oslo. Der var genbesøg i Hillerød allerede i maj 1951. Det bør nævnes, at den olielampe, broder inspektør anvender til at tænde alterlys med, er en gave fra loge nr. 2, Eidsvold ved PAX- logens 40-års jubilæum i 1963. En sådan lampe er almindelig brugt i norske loger. Der har også tidligere været gen­sidige besøg med damer hos/fra loge nr. 26, Blekinge, Karlskrona.

Samlet logebesøg for en aften kan i sagens natur bedre etableres i det nære Sverige, og der forekommer med mellemrum besøg hos/fra logerne nr. 5, Concordia i Eslöv og loge nr. 85, Luntertun i Ängelholm. Som alle andre Odd Fellow loger har også PAX forskellige humanitære traditioner, og her kan som eksempel nævnes den årlige udflugt med børnene fra Geelsgaard Kostskole. I samarbejde med skolens personale inviteres børnene på en årlig udflugt arrangeret af brødrene fra logen. Dette arbejde er desværre ophørt. Årsagen er, at de børn som tilbuddet rettede sig til, var børn der boede på fuld tid på Geelsgaardens Kostskole. Disse børn er så syge, at det ikke er muligt mere.

En anden tradition er besøg på kirkegårdene. Hvert år den 26. april - Ordenens stiftelsesdag - mødes brødrene kl. 08.00 med broder overmester i spidsen på Hillerød Kirkegård i Østerga­de. Man går til Ernst von der Recke’s gravsted, hvor der nedlægges en krans, og broder overmester mindes de brødre, der i årets løb er afgået ved døden. Herefter begiver man sig til de pågældende brødres gravsteder - uanset hvilken kirkegård - og nedlægger en buket blomster. I loge nr. 55 PAX er tiltaleformen i logesalen ”DE”.

 

De seneste år

De seneste år har logen fortsat sin tradition med gensidige besøg hos og fra vores nordiske venskabsloger, omend i lidt mere begrænset omfang. I maj 1995 var der besøg fra loge nr. 2 Eidsvold, Oslo og i april 1996 var der besøg fra loge nr. 26 Blekinge, Karlskrona. Begge besøg var weekendarrangementer med ledsagere. I sommeren 1996 fejrede loge nr. 85 Luntertun, Ängelholm sit 75 års jubilæum ved et storstilet arrangement, og vor loge var også repræsenteret og i maj 1999 og i september 2004 var vor loge på genvisit i loge nr. 2 Eidsvold, Oslo.

Pax-logens største internationale begivenhed var uden tvivl institueringen af den første spanske broderloge i november 2003. Igennem lang tid havde broder ex Distrikt Deputeret Stor Sire Poul Warnke Olesen arbejdet ihærdigt på at etablere en broderloge på Solkysten i Spanien og loge nr. 55 Pax i Hillerød skulle blive dens moderloge.

Bestræbelserne kronedes med held og med broder Stor Sire Hans Pedersen i spidsen og en stor delegation af brødre fra Pax-logen institueredes broderloge Costa del Sol nr. 1, Fuengirola, Spanien den 15. november 2003. Broder ex distrikt deputeret stor sire Poul Warnke Olesen lod sig overflytte til den spanske loge og blev dens første storrepræsentant

2003 var også året, hvor Pax-logen kunne fejre sit 80 års jubilæum, hvilket skete på traditionel vis med afholdelse af festloge og efterfølgende stiftelsesfest med ledsagere. I forbindelse med jubilæet modtog logen et nyt tæppe til logesalen. Det blev skænket af broder Ex-storrepræsentant Vagn Nielsen og broder Ex-sekretær Børge Petersen, der havde været medlemmer af logen i henholdsvis 50 og 40 år. Det cirkelrunde logetæppe, der er udført i en smuk dybblå farve, viser med sin enkle symbolik hen til Odd Fellow Ordenens grundsætninger om venskab, kærlighed og sandhed.

Det var også i denne periode, at logens Ex-mestre startede de såkaldte ”Kældermøder” for logens ældre og svagelige brødre, der ikke er i stand til at deltage i de ordinære logemøder. De brødre, der har behov for det, bliver afhentet på deres bopæl, og møderne begynder kl. 13.00 med en let frokost, hvorefter der orienteres om livet i logen – suppleret med sang og forskellig underholdning.

Med alderen får mange af os høreproblemer – det gælder også Pax-brødre. En broder gik derfor i gang med at realisere et længe næret ønske om at få installeret et højttaleranlæg og teleslynge. Han selv og flere brødre donerede dette initiativ, og nu kan en hel del brødre og søstre få et langt bedre udbytte af deres logeaftener.

Loge 55 Pax havde i mange år haft et samarbejde med søsterlogerne 41 Grevinde Danner og 86 Marianna i ”Det fælles humanitære udvalg” for logerne i Hillerød. Formålet var, ved forskellige arrangementer og løbende kontingentindbetaling, at få opbygget en fond på 250.000 kr., hvorefter denne skulle anvendes til støtte for humanitære aktiviteter. Da søsterloge 86 Marianna nu var ophørt, og søsterloge 41 Grevinde Danner ikke ønskede at fortsætte arbejdet, overtog 55 Pax – i hen hold vedtægterne – udvalgets formue, og der blev nedsat et udvalg, der udarbejdede forslag til fremtidige vedtægter. I logens møde 11.april.2007 blev det endelige udkast til vedtægter for ”Pax logens humanitære legat” vedtaget. Legatets formue udgjorde pr. 31.december 2007 kr. 262.490.

I 2006 erfarer man, at den tidligere værkstedsbygning bag logebygningen – Milnersvej 6 – var solgt og skulle ombygges til 5 ejerlejligheder. Eneste adgang til de 5 boliger er over logens grund/indkørsel, og det forventes at medføre nogle gener for os. Der nedsættes et udvalg som undersøger hvilke rettigheder vi har. Med advokatbistand og ved henvendelse til bygningsmyndighederne kommer man til det resultat, at vi må acceptere, at de nye boliger har ret til at benytte vor indkørsel. I logemødet den 25. oktober 2006 fremkommer udvalget med et oplæg til brødrenes orientering samt forslag om alternative muligheder – som f.eks. at sælge Milnersvej 8 og bygge en ny logebygning eventuelt sammen med en anden Orden. En sådan løsning kunne være interessant, idet den samtidig ville fjerne 2 alvorlige mangler ved den nuværende bygning: Køkkenet må ikke bruges til madlavning, og vi savner meget en elevator. En efterfølgende debat konkluderede dog hurtigt, at brødrene helst vil blive i den eksisterende bygning på Milnersvej 8.

Hermed når vi frem til 2008 og til logens 85-års fødselsdag, der blev fejret med festloge lørdag den 23. februar 2008. I festlogen deltog brødre med ledsager samt inviterede repræsentanter fra andre ordensgrene: Søster Overmester Bente Sonne, loge 41 Grevinde Danner, Hovedpatriark Erik Ingerslev, lejr 14 Ernst von der Recke og Kaptajn Michael Stein, Canton Excelsior No. 1. Efter festlogen var der middag og musikalsk underholdning i selskabslokalerne.

I anledning af 85-års dagen doneredes i alt 20.000 kr. til Ønskefonden, Ældregymnastikken i Skævinge og Ungdomspsykiatrisk Center, Hillerød Sygehus. Uddelingen fandt sted efter logemødet den 20. februar 2008.

Der er berettet om små og store begivenheder i logens 85-årige liv, men det er ikke en fuldstændig historisk beretning – blot et forsøg på at give fremtidige brødre et billede af den tid, der er gået og med håb om, at der også i tiden fremover må være mange gode brødre, der vil yde en indsats for loge 55 PAX.